Polityka prywatności

 1. Definicje:
  • Administrator danych – administratorem danych jest: nazwa firmy; adres firmy; nip; regon; adres kontaktowy. Usługi świadczone są drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.
  • Pliki cookies – są to dane informatyczne, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, na których korzysta on z Serwisu.
  • Zewnętrzne pliki cookies – oznacza pliki cookies zamieszczane przez partnerów Administratora danych na stronie internetowej Serwisu.
  • Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator danych prowadzi serwisu internetowy, działający pod domeną internetową 1×2.pl.
  • Urządzenie – to urządzenie elektroniczne Użytkownika za pośrednictwem, którego uzyskuje on dostęp do Serwisu.
  • Usługa – to usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora danych, która polega na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Serwisu.
  • Użytkownik – podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi przez Administratora danych.
  • Zbiór danych – zestaw danych o charakterze osobowym, które zbierane są przez Administratora danych.
 2. Informacje ogólne:
  • Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies. Niniejsze pliki cookies służą do realizacji żądanych przez Użytkownika usług świadczonych przez Administratora danych oraz zasady przetwarzania danych osobowych.
 3. Ochrona danych osobowych:
  • Administrator danych przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności Użytkowników niniejszego Serwisu.
  • Administrator danych respektuje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  • Administrator danych zobowiązuje się do starannego dobierania i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest zapewnienie należytej ochrony przetwarzanych przez niego danych.
  • Administrator danych zabezpiecza zbierane dane przed ich udostępnieniem osobom trzecim, jak również przed przetwarzaniem ich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  • Administrator danych limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień dot. przetwarzania danych oraz tylko i wyłącznie, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu.
  • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody samych Użytkowników oraz ustawowych upoważnień, które zezwalają na przetwarzanie danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej podanie niektórych danych osobowych jest wymagalne do pełnego korzystania z Serwisu.
  • Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
   • Świadczenia usług drogą elektroniczną;
   • Wykonywania działań marketingowych i promocyjnych zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  • Administrator danych nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych Użytkowników niniejszego Serwisu.
  • Użytkownicy Serwisu mają prawo do:
   • Poprawiania, uzupełniania oraz uaktualnienia swoich danych osobowych;
   • Żądania usunięcia swoich danych osobowych;
   • Zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych.
  • W powyższych celach Użytkownicy zobowiązani są do przesłania stosownych żądań w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy Administratora danych, które zostały wskazane w informacjach ogólnych.
  • Dane osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to koniecznego do realizacji celu ich przetwarzania. Po tym czasie zostaną usunięte.
  • Administrator danych wykorzystuje adresy IP, które zbierane są w trakcie połączeń z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu.
  • W ramach działania Serwisu stosuje się pliki cookies. Informacje zbierane za ich pomogą pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników niniejszego Serwisu.
 4. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
  • Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   • Seryjne pliki cookies – przechowywane są na Urządzeniach i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane w nich informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm niniejszych plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   • Trwałe pliki cookies – przechowywane są na Urządzeniach i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje usunięci niniejszych plików cookies z Urządzenia.
  • Każdy Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z niniejszej opcji korzystanie z Serwisu nadal będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.
 5. Cele wykorzystywania plików cookies:
  • Konfiguracja serwisu:
   • Dostosowanie zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizację korzystania z Serwisu;
   • Rozpoznania Urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlanie strony internetowej z dostosowaniem do jego indywidualnych potrzeb;
   • Zapamiętanie ustawień wybieranych przez Użytkownika;
   • Zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
   • Wyglądu strony internetowej.
  • Uwierzytelnianie Użytkownika Serwisu i zapewnienie sesji Użytkownika w Serwisie:
   • Poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu;
   • Optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administrację danych.
  • Realizację procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
   • Dostosowanie strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja Serwisu;
   • Poprawna obsługa programu partnerskiego, która umożliwia weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na stronę internetową Serwisu.
  • Zapamiętywanie lokalizacji Użytkownika.
  • Analiza i badania oglądalności.
  • Świadczenie usług reklamowych
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
  • Pliki cookies zamieszczane na Urządzeniach Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujące z Administratorem danych reklamodawców oraz partnerów.