Regulamin serwisu

 1. Informacje wstępne:
  • Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę oraz wszystkie zasady korzystania przez Użytkowników z niniejszego Serwisu.
  • Usługodawca – Nazwa firmy; adres firmy; nip oraz regon; adres kontaktowy.
  • Użytkownik – podmiot na rzecz, którego świadczone są usługi zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarcza lub zawodową.
  • Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Usługodawca prowadzi serwis internetowy, działający na domenie internetowej: 1×2.pl
  • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, która polega na zapewnienie dostępu do funkcjonalności Serwisu za pośrednictwem systemów telefinformatycznych wykorzystywanych przez Użytkownika.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie Dz. U z 2013 roku, poz. 1422 z zastrzeżeniem pkt. 19.
 3. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu oraz posiadające przeglądarkę internetową.
 4. Użytkownik może korzystać z Usług dobrowolnie i bezpłatnie. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podejmowania żadnych formalny działań (tj. rejestracja), z zastrzeżeniem pkt. 10-12 niniejszego Regulaminu.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wejścia przez Użytkownika na stronę internetową Serwisu.
 6. Wyżej wymieniona umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa – przez każdą ze stron.
 7. W ramach wykorzystywania Serwisu i innych Usług świadczonych przez Usługodawcę zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobra osobiste, majątkowe prawa autorskie osób trzecich oraz naruszając w jakikolwiek sposób normy społeczne i obyczajowe – w szczególności zabrania się:
  • Propagowania ustrojów totalitarnych i symboli z nimi związanymi, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  • Zamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy i treści powszechnie uznawane za obraźliwe;
  • Zamieszczania i posługiwania się danymi osobowymi innych osób lub/i ich wizerunkami;
  • Dostarczania i rozpowszechniania szkodliwego oprogramowania;
  • Zamieszczania treści propagujących używania narkotyków i/lub substancji psychoaktywnych oraz alkoholu;
  • Działania o charakterze spamerskim, w szczególności mających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji;
  • Zamieszczanie treści podważających dobre imię lub/i renomę Usługodawcy, bądź innych osób trzecich;
  • Zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
 8. Zakazuje się prowadzenia w stosunku do Serwisu testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, prób łamania zabezpieczeń Serwisu lub/i prowadzenia działań o charakterze hakerskim.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialne za siebie w obrębie Serwisu. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści zabronionych prawem lub/i Regulaminem, Usługodawca upoważniony jest do ich niezwłocznego usunięcia, wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zgłoszeniem niniejszego aktu do odpowiednich służb.
 10. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę zostały zamieszczone w Polityce prywatności, dostępne pod adresem 1×2.pl/polityka-prywatnosci.
 11. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną wskazane w pkt. 1.2 niniejszego regulaminu. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika oraz jego dane osobowe, oznaczenie Usługi, której dotyczy składana reklamacja oraz uzasadnienie wraz ze wskazaniem nieprawidłowości Serwisu.
 12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 13. W ramach procesu reklamacyjnego Usługodawca ma prawo zwrócić się do Użytkownika o dodatkowe wyjaśnienia, dokumentację lub/i weryfikację przebiegu zdarzenia dot. rozpatrywanej reklamacji.
 14. Usługodawca informuje o istnieniu platformy ODR funkcjonującej od 15 lutego 2015 roku pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygania sporów.
 15. Spory mogą zostać rozwiązywania w sposób pozasądowym, w tym celu Użytkownik winien uzyskać informacji w siedzibach właściwych organów, Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – uokik.gov.pl.
 16. Usługodawca informuje, że:
  • Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem Internetu wiąże się z ryzykiem zainfekowania systemu teleinformatycznego przez: wirusy, robaki oraz konie trojańskie. Usługodawca zaleca, aby Użytkownik, w trakcie korzystania z Serwisu, wykorzystywał do tego działania urządzenia z zainstalowanym i aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
  • Usługodawca wprowadza do systemu teleinformatycznego pliki cookies, za pośrednictwem Serwisu. Pliki cookies wysyłane są do przeglądarki, która przetwarza je za każdym wejściem na stronę Serwisu. Więcej informacji na dotyczących plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu.
 17. Informacje dotyczące Serwisu:
  • Treści zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i marketingowy, tym samym Usługodawca nie nakłada i nie zachęca Użytkownika do brania udziału w grach hazardowych.
  • Serwis jest skierowany tylko i wyłącznie do osób pełnoletnich.
  • Usługodawca dochowuje wszelkich starań, by informacje zawarte w Serwisie były aktualne na dzień ich zamieszczenia.
  • Wiadomości i materiały zamieszczone w Serwisie nie są interpretowane, jako:
   • Uczestniczenie w grach hazardowych lub/i szansą na uzyskanie łatwej wygranej;
   • Zawieranie stwierdzeń, że udział w grach hazardowych ma skutek relaksujący, uspokajający lub/i jest sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych lub/i problemów finansowych;
   • Przedstawianie powstrzymywania się lub/i umiarkowane uczestniczenie w grach hazardowych ma negatywnych wpływ na Użytkownika;
   • Zachęcania do uiszczenia wyższych stawek, jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną;
   • Wywoływanie skojarzeń związanych z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem lub sukcesem zawodowym, życiowym lub/i finansowym.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Prawdziwość, rzetelność oraz dokładność zamieszczanych informacji oraz analiz zawartych w Serwisie;
  • Decyzje podejmowane przez Użytkowniku lub/i osoby trzecie, dot. udziału w grach hazardowych, a w szczególności oparte na wiadomościach pochodzących z Serwisu;
  • Jakiekolwiek straty powstałe w wyniku udziału w grach hazardowych opartych na rekomendacjach, prognozach lub/i innych informacjach zawartych w Serwisue.
  • Treści zamieszczone na stronach internetowych, do których kierują linki zamieszczone na stronie Serwisu.
  • Serwis oraz treści zamieszczone na nim, które chronione są prawami autorskimi. Wszelkie wykorzystywanie informacji i treści zawartych na stronie Serwisu wymagana jest pisemna zgoda Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwością sporządzania dodatkowych Regulaminów do Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2020 roku.